Support us

Show your commitment to making the world a better place for future generations

«Երազանքից առավել»-ը երիտասարդական կրթաթոշակային ծրագիր է՝ հիմնադրված «Տրոյկա Դիալոգ» ներդրումային ընկերության նախկին գործընկերների կողմից («Տրոյկա Դիալոգ»-ը «Խնայբանկ»-ի կազմ է մտել 2012 թվականին): Ծրագիրն իր առջև նպատակ է դրել ֆինանսապես աջակցել տաղանդավոր ուսանողներին, օգնել նրանց բացահայտել իրենց մասնագիտական ու ստեղծագործական ներուժը, գործնականում կիրառել ստացած գիտելիքները: Ծրագրի խնդիրներից է նաև պահպանել «Տրոյկա Դիալոգ»-ի մասնագիտական ժառանգությունը և կազմակերպել երկխոսություն ընկերության նախկին գործընկերների և ֆինանսական ու տնտեսական բուհերի տաղանդավոր ուսանողների միջև:

Together we can make a better world for future generations
Կրթաթոշակային ծրագիր «Երազանքից առավել»
Choose payment type
Choose another project
Financial statements of the Foundation
More